KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

7 Nisan 2016 Tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK) Madde 10’da belirtilen ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla iş bu Bilgilendirme Metni bilgilerinize sunulmuştur.

Kişisel Veri Korunması Kanunun’da yapılan değerlendirmelere göre:

1- Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

 

2-İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

 

3-kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. ANALİZ FEN’e iletmiş olduğunuz veya ANALİZ FEN tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını tarafınıza bildiririz.

           7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, velilerimizin, eğitim hizmetlerimizden  yararlanmak amacıyla , kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, ANALİZ FEN Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı şekil ve şartlarda; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ NEDENLERİ;

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme ve okul kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme amacı başta olmak üzere, Okul bünyesinde bulunan öğrencilerimize müfredat dahilinde eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi, öğretmenlerimizin hazırlayacağı ders programlarının, ders içeriklerinin oluşturulması, eğitim materyallerinin oluşturulması, öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi, rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve Okul’un, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, işler bir şekilde işletilmesi amacıyla, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin/vasilerin Okul’un, Okul personelinin kullandığı bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek, yine Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, imza altına aldığınız ve/veya imza altına aldığımız sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması,  tarafınıza daha iyi,doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun sürekli  olarak sürdürülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin, toplanmasının hukuki sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve müfredat kapsamında okul olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanması amacını taşımaktadır.           

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ HUKUKSAL AMAÇ VE  YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut Okul’un yasal/sözleşmeye tabi yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır

KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman Okul İdaresine başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini istemek,

f) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

g) Talebiniz ile düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verileriniz ile ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

i) Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için iletişim adresi olarak belirtilen Bağlıca Mahallesi Zirve Caddesi No: 101  ETİMESGUT /ANKARA adresinde bulunan okulumuz ANALİZ FEN’e başvurmanız gerekmektedir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride farklı bir yöntem belirlenmesi halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır.ANALİZ FEN, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde,ANALİZ FEN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilecektir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilecektir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. 

İletişim Bilgilerimiz

  • Atıfbey, 62. Sk. No:5, 35410 Gaziemir/İzmir